دسته بندی ها

خبر ها
در ایالت آیووای امریکا سقط جنین پس از شنیده شدن اولین ضربان قلب جنین یعنی پس از هفتۀ ششم بارداری ممنوع اعلام شدبیشتر
یک شنبه 1 مهر 1397 - 14:03:03