دسته بندی ها

درباره ما

بسمه تعالی - این فروشگاه تلاشی است در جهت تغذیه و سبک زندگی سالم و اسلامی. و از این رهگذر تلاشی است برای اینکه به کلام معصومین(ع) اعتنا شود و سخنان گهربار آنها را در شیوۀ زندگی خودمان بکار گیریم.

مادامیکه به کلام معصوم(ع) اعتنا نشود چگونه می‌توان انتظار داشت که خودشان ظهور نمایند؟! باید در گوش همدیگر فریاد بزنیم که مسئله دردناک غیبت، در بدو امر بخاطر غائب بودن کلام ائمه(ع) است. غیبت در خط و خطوط ترسیم شده‌ در سبک زندگی امام(ع) منجر به غیبت خود امام(ع)

سیدرحیم قاضی میرسعید